Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach

Przetargi zobacz archiwum »

08 grudnia 2011 13:30

zapytanie o cenę na olej opałowy do kotłowni

Rajkowy, dnia 08.12.2011 r.

 

 

Dot.: zamówienia zakupu i dostawy oleju opałowego w trybie zapytania o cenę

 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym

w trybie zapytania o cenę.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Rajkowach zaprasza do składania ofert na dostawę oleju opałowego na rok 2012 dla potrzeb kotłowni olejowej w naszej szkole.

Postępowanie prowadzone jest zgodne z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U.Nr.223,poz.1655 z 2007r./

Ofertę należy złożyć zgodnie z przesłaną  specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

 

 

Załączniki:

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę oleju opałowego dla potrzeb kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Rajkowach.
 2. Oferta.
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 4. Umowa

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zapytania o cenę

na dostawę oleju opałowego

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U.Nr.223 , poz.1655 z 2007r./

 1. Zamawiający.
 2. Tryb udzielenia zamówienia.
 3. Opis przedmiotu zamówienia.
 4. Części zamówienia.
 5. Zamówienia uzupełniające.
 6. Oferty wariantowe.
 7. Termin wykonania zamówienia.
 8. Warunki udziału w postępowaniu.
 9. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 10. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
 11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
 12. Wadium.
 13. Termin związania ofertą.
 14. Sposób przygotowania oferty.
 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
 16. Opis sposobu obliczenia ceny.
 17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia.
 18. Kryteria oceny oferty.
 19. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 20. Warunki umowy.
 21. Środki ochrony prawnej.
 22. Ogłoszenie wyboru oferty.
 23. Postanowienia końcowe.

Przedmiot zamówienia: dostawa oleju opałowego.

 1. Zamawiający

Zespół Szkół w Rajkowach

Rajkowy 127

83-130 Pelplin

Tel. 058 5361781

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania o cenę.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do kotłowni Zespołu Szkół w Rajkowach w ilości ok. 36.000 litrów w roku 2012.

Parametry oleju opałowego

Lp.

Właściwości

Wartość

Jednostka

1.

Wartość opałowa nie niższa niż

42600

kJ/kg

2.

Temp. zapłonu nie niższa niż

56

oC

3.

Gęstość w temp. 15 oC nie niższa niż

0,860

g/ml

4.

Temperatura płynięcia nie wyższa niż

-20

oC

5.

Lepkość kinematyczna w temp. 20 oC nie większą niż

6,00

mm2/s

6.

Zawartość wody nie większa niż

200

mg/kg

7.

Zawartość siarki nie więcej niż

0,10

% (m/m)

8.

Zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż

24

mg/kg

9.

Pozostałości po koksowaniu w 10% poz. dest. nie wyższa niż

0,3

%(m/m)

10.

Pozostałość po spopieleniu nie niższ niż

0,01

%(m/m)

 

 

 

 1. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 1. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: z chwilą podpisania umowy.

 1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1.  
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy na wykonawców nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 1.  
  1.  
   1. Ocena spełnia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

 • wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
 • wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z postępowania o udzielanie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów,
 • wykonawców, który złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 • wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,

 

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

 

 • jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Ustawy lub błędy w obliczeniu ceny,
 • wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
 • jest nieważna na postawie odrębnych przepisów,

 

 1. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Dokumenty wymagane:

Wypełnione formularze ofertowe dołączone do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 • Oferta załącznik nr 2
 • Oświadczenia załącznik nr 3

 

Załącznik Nr 2 Oświadczenie zawiera:

 1.                               1.            Oświadczenie, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej w specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2.                               2.            Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 3.                               3.            Oświadczenie, ze Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 4.                               4.            Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy,
 5.                               5.            Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i że przyjmuje bez zastrzeżeń,
 6.                               6.            Oświadczenie, że Wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania wszystkich prac w wymaganym terminie.
 1. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się telefonicznie do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Mirosława Brzoskowska tel. 058 536 17 81

w godzinach 800 – 1500

 1. Wadium

Nie żąda się wniesienia wadium.

 

 1. Termin związania ofertą

Oferenci zostają związani z ofertą przez okres do 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu zawiązania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Sposób przygotowania oferty
  1. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym,
  2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
  3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
  4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
  5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
  6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki, o których mowa w niniejszej specyfikacji.

 

 1. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty.
 • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być nieprzeźroczysta i zabezpieczona w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.
 • Koperta powinna być oznaczona następująco:
 • Oferta na dostawę oleju opałowego lekkiego.
 • Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Szkół w Rajkowach, Rajkowy 127, 83-130 Pelplin,
 • Nazwa i adres wykonawcy.
 1. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 1.  
  1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół w Rajkowach, Rajkowy 127, 83-130 Pelplin w sekretariacie szkoły do dnia 21.12.2011 r. godz. 1300.
  2. Miejsce otwarcia kopert: w siedzibie zamawiającego tj. Zespół Szkół w Rajkowach, Rajkowy 127, 83-130 Pelplin, gabinet dyrektora, dnia 22.12.2011 r. o godz. 1100.

 

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

 1. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Walutą obowiązującą jest PLN.

 1. Kryteria oceny oferty

Najniższa cena.

 1. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
 • Jeżeli wykonawcą, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający wybiera ofertą najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.
 1. Warunki umowy.
 1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
 2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
 1. Środki ochrony prawnej.

Oferentowi przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z treścią działu VI ustawo Prawo zamówień publicznych.

 1. Ogłoszenie wyboru oferty.

O wynikach wyboru oferty wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

 1. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maj przepisy ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

Załącznik nr 2

O F E R T A

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na:

zakup i dostawę oleju opałowego

składamy niniejszą ofertę.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzeniem

o wartości netto1 litra oleju ..........................................................................................................

podatek VAT w wys. ......................% tj. ...................................................................................

wartość brutto 1 lira oleju ............................ słownie ..................................................................

Okres realizacji zadania ...................................... dni kalendarzowych od podpisania umowy

W cenie ujęto transport oleju do kotłowni przy Zespole Szkół w Rajkowach, Rajkowy 127, 83-130 Pelplin.

Oświadczamy że :

 • Spełniamy warunki udziału w postępowaniu (art. 44 )
 • Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń
 • W cenie oferty uwzględniliśmy transport oleju
 • Pod groźbą odpowiedzialności karnej , że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.297 k.k.)

Akceptujemy

 • Wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia czas związania z ofertą
 • Zapisy projektu umowy i ogólne warunki umowy , a w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do podpisania umowy w terminie ustalonym przez zamawiającego.

Dane oferenta

 

..........................................................................

podpis osoby upoważnionej

 

Załącznik Nr 3

 

 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Data:..............................................................................................................................................

Nazwa wykonawcy :.....................................................................................................................

Siedziba wykonawcy: ..................................................................................................................

 

Oświadczamy, że Firma, którą reprezentujemy:

 

 1. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają posiadania takich uprawnień.
 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia.
 3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24  Prawa zamówień publicznych

 

Na każde żądanie dostarczymy niezwłocznie żądane dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu.

 

Wszystkie informacje, dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodnie z prawdą.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

U M O W A

zawarta w dniu 10 grudnia 2008 r. w Rajkowach, pomiędzy Zespołem Szkół w Rajkowach, Rajkowy 127, 83-130 Pelplin , NIP 593-10-90-396 zwanym w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. mgr Jolantę Pellowska - dyrektora Zespołu Szkół w Rajkowach

a:

 

 

 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

 

§1

Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy w dostawach cząstkowych 35.000 litrów oleju opałowego lekkiego o następujących parametrach:

Lp

Właściwości

Wartość

Jednostka

1

Wartość opałowa nie niższa niż

42600

kJ/kg

2

Temp. zapłonu nie niższa niż

56

°C

3

Gęstość w temp. 15°C nie wyższa niż

0,860

g/ml

4

Temperatura płynięcia nie wyższa niż

-20

°C

5

Lepkość kinematyczna w temp. 20°C nie większą niż

6,00

mm2/s

6

Zawartość wody nie większa niż

200

mg/kg

7

Zawartość siarki nie więcej niż

0,10

%(m/m)

8

Zawartość stałych ciał obcych nie większa niż

24

mg/Kg

9

Pozostałość po koksowaniu w 10% poz. dest. nie wyższa niż

0.3

%(m/m)

10

Pozostałość po spopieleniu nie niższa niż

0.01

%(m/m)

Olej ten Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt do zbiorników w budynku szkoły w Rajkowach.

§ 2

Każda partia dostawy powinna posiadać świadectwo lub certyfikat na znak jakości.

§ 3

 1. Cena 1 litra dostarczonego oleju opałowego lekkiego(nazwa oleju) EKOOTERM PLUS będzie wynosić:

a) cena netto ………… zł (słownie………………………………………………………..)

b) stawka VAT 23 % tj………. (słownie………………………………………………….)

c) cena brutto wynosi ………zł (słownie:…………………………………………………).

3. Dopuszcza się wzrost cen, w przypadku wzrostu cen producenta, lub innego podmiotu, u którego zaopatruje się Wykonawca. Zmiana cen proponowana przez Wykonawcę nie może być wyższa od wskaźnika wzrostu cen producenta lub innego podmiotu, u którego zaopatruje się Wykonawca.

Wykonawca zobowiązuje się do obniżki cen w przypadku obniżki cen producenta lub innego podmiotu, u którego zaopatruje się Wykonawca.

Dopuszczalne będą również zmiany cen oleju wynikające ze zmian stanu prawnego (zmiany stawek podatkowych, stawek celnych, wprowadzenia nowych podatków) – wprowadzone w odpowiedzi na uzasadniony pisemny wniosek, obowiązujące od dnia wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego. Zmiana cen może dotyczyć wyłącznie dostaw cząstkowych, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego

§ 4

Strony ustalają, iż dostawy odbywać się będą wg potrzeb na zamówienie telefoniczne lub faxem składane przez upoważnionego pracownika Zespołu Szkół w Rajkowach w terminie
48 godz. od powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zapotrzebowaniu.

§ 5

Strony ustalają, iż podane w §1 niniejszej umowy ilość oleju może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w miarę zapotrzebowania Zamawiającego uzależnionego od warunków pogodowych

§ 6

Należność za dostarczony olej opłacona będzie przelewem w terminie 30 dni od dostarczenia oleju wraz z oryginałem faktury.

 

§ 7

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia………….. r. do dnia …………..r.
z prawem rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego na piśmie.

§ 8

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

 

 

 

WYKONAWCA                                                                             ZAMAWIAJĄCY

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2011 13:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Hinz
Ilość wyświetleń: 1464
08 grudnia 2011 13:30 (Katarzyna Hinz) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl