Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach

Komunikaty zobacz archiwum »

20 kwietnia 2011 14:47

Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkół w Rajkowach o naborze na wolne stanowisko referenta

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Rajkowach

Rajkowy 127 83-130 Pelplin

tel. 58 536-17-81

ogłasza nabór

na stanowisko referenta (pełen etat)

w Zespole Szkół w Rajkowach

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie lub wyższe o profilu administracyjnym,

- obywatelstwo polskie,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta,

- umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i Internetu.

Poza tym:

- osoba nie może być karana za przestępstwa popełnione umyślnie i musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:

- umiejętność redagowania pism,

- podstawowa znajomość prawa oświatowego, Kodeksu Pracy i ustawy o ochronie danych osobowych, zasad prowadzenia dokumentacji kadrowej,

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

- odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność,

- dobra organizacja pracy własnej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta w Zespole Szkół w Rajkowach:

- obsługa komputera – wprowadzanie danych do bazy i ich emisja,

- przygotowanie i wydawanie decyzji administracyjnych,

- prowadzenie akt osobowych.

Wymagane dokumenty:

- dokumenty stwierdzające posiadanie wykształcenia średniego(mogą być kserokopie),

- życiorys,

- podanie o przyjęcie na stanowisko referenta w Zespole Szkół w Rajkowach,

- list motywacyjny,

- pisemne oświadczenie o niekaralności,

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu konkursu na stanowisko referenta, zamieszczonego na stronie internetowej BIP Zespołu Szkół w Rajkowach,

- pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami),

- pisemne oświadczenie o dobrym stanie zdrowia, pozwalającym wykonywać pracę na stanowisku referenta,

- kopię innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności
i doświadczenie zawodowe.

Termin i miejsce składania dokumentów:

- dokumenty o których mowa wyżej, należy składać w sekretariacie Zespołu Szkól
w Rajkowach; Rajkowy 127; 83-130 Pelplin do dnia 06.05.2011r. do godz. 14:30 –
w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta – konkurs na stanowisko referenta w Zespole Szkół
w Rajkowach.

 

Konkurs odbędzie się w dniu 16 maja 2011r. o godz. 9:30 w gabinecie dyrektora w Zespole Szkół w Rajkowach z udziałem kandydatów, których oferty spełniają ustalone wymagania.

 

                                                                                                 Dyrektor

                                                                                  Zespołu Szkół w Rajkowach

                                                                                     mgr Jolanta Pellowska

Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 kwietnia 2011 14:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Hinz
Ilość wyświetleń: 1511
20 kwietnia 2011 14:49 (Katarzyna Hinz) - Zmiana danych dokumentu.
20 kwietnia 2011 14:47 (Katarzyna Hinz) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl