Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach

Regulaminy zobacz archiwum »

20 kwietnia 2011 14:42

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Załącznik Nr 1

                                                                                                                             do Zarządzenia Nr  18/11

                                                                                                                             Dyrektora Zespołu Szkół w Rajkowach

                                                                                                                             z dnia 07.02.2011 roku

 

REGULAMIN

NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ W RAJKOWACH

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, w oparciu o otwarty
i konkurencyjny nabór w Zespole Szkół w Rajkowach.

2.      Regulamin określa procedurę naboru pracowników, zatrudnionych w Zespole Szkół
w Rajkowach na podstawie umowy o pracę, z wyłączeniem stanowisk pomocniczych
i obsługi.

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1)      ustawie – należy rozumieć przez to odpowiednio ustawę z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458),

2)      szkole – należy rozumieć przez to odpowiednio Zespół Szkół w Rajkowach,

3)      Dyrektorze – należy rozumieć przez to odpowiednio Dyrektora Zespołu Szkół
w Rajkowach,

4)      Sekretarzu – należy przez to rozumieć odpowiednio Sekretarza Zespołu Szkół
w Rajkowach

5)      Komisji – należy przez to rozumieć odpowiednio komisję konkursową powołaną w drodze zarządzenia przez Dyrektora Zespołu Szkół w Rajkowach,

6)      BIP – należy przez to rozumieć odpowiednio Biuletyn Informacji Publicznej,

7)      Wolnym stanowisku urzędniczym – należy rozumieć przez to odpowiednio stanowisko , na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki lub które nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik.

Rozdział 2

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

§ 3

1.      Decyzję o rozpoczęciu naboru podejmuje Dyrektor, w oparciu o informację przekazaną w formie wniosku przez Sekretarza.

2.      Wniosek o którym mowa w ust. 1 powinien być przekazany z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu uniknięcia zakłóceń w funkcjonowaniu danego referatu lub stanowiska pracy.

 

Rozdział 3

Powołanie Komisji przeprowadzającej nabór

§ 4

1.      Przeprowadzenie procedury naboru oraz dokumentów dokonuje Komisja , którą każdorazowo w drodze zarządzenia powołuje Dyrektor.

2.      Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

 

Rozdział 4

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

§ 5

1.      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze umieszcza się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.

2.      Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać informacje wyszczególnione w art. 13 ust. 2 ustawy.

 

Rozdział 5

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§ 6

1.      W terminie podanym w ogłoszeniu, krótszym, niż 10 dni od daty umieszczenia ogłoszenia o naborze w BIP, przyjmowane są dokumenty aplikacyjne od kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

2.      Na dokumenty aplikacyjne składają się w szczególności:

1)      Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie – według załączonego wzoru do ogłoszenia o naborze,

2)      List motywacyjny,

3)      Życiorys – curriculum Vita,

4)      Kserokopię dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

5)      Kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6)      Kserokopię dokumentów potwierdzających doświadczenia zawodowe,

7)      Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych – według załączonego wzoru do ogłoszenia o naborze,

8)      Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – według załączonego wzoru do ogłoszenia o naborze,

9)      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – według załączonego wzoru do ogłoszenia o naborze,

10)  Oświadczenie o stanie zdrowia – według załączonego wzoru do ogłoszenia o naborze.

Dodatkowe dokumenty zostaną każdorazowo określone w ogłoszeniu o naborze.

3.      Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 2 przyjmowane są po zamieszczeniu ogłoszenia o naborze w BIP oraz w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze i tylko w formie pisemnej.

4.      Dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Szkoły lub przesłać drogą pocztową.

5.      W przypadku przesłania przez kandydata dokumentów aplikacyjnych pocztą, za datę doręczenia przyjmuje się datę stempla pocztowego.

6.      Dokumenty aplikacyjne złożone po upływie wyznaczonego w ogłoszeniu o naborze terminu do ich składania, nie będą rozpatrywane.

7.      Procedurę naboru przeprowadza się również w przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych tylko przez jednego kandydata.

8.      Szczegółową informację o sposobie i formie składania dokumentów aplikacyjnych będzie każdorazowo umieszczana w ogłoszeniu o naborze.

 

Rozdział 6

Weryfikacja dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym

§ 7

1.      Weryfikacji dokumentów dokonuje powołana komisja.

2.      Członkowie komisji przed przystąpieniem do przeprowadzania postępowania konkursowego składają pisemne oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3.      Komisja dokonuje weryfikacji pod względem formalnym, tj.

- sprawdzenie, czy złożone dokumenty potwierdzają wymagania niezbędne, są kompletne i zgodne z ogłoszeniem o naborze,

- sprawdzenie, czy wymagane dokumenty i oświadczenia posiadają datę i zostały podpisane zgodnie z wymogami,

- sprawdzenia, czy w dokumentach wypełnione zostały wszystkie niezbędne rubryki.

4.      Po przeprowadzeniu weryfikacji komisja sporządza protokół z przeprowadzonego postępowania i ustala listę kandydatów spełniających wymagania formalne.

5.      Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowi informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze i umieszczeniu na stronie internetowej BIP:
www.zsrajkowy.biposwiata.pl a także na tablicy informacyjnej w siedzibie szkoły.

 

 

Rozdział 7

 

Weryfikacja końcowa

 

§ 8

 

1.       Weryfikacja końcowa kandydatów spełniających wymagania formalne zostaje przeprowadzona w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

2.       Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja.

3.       Termin przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wyznacza komisja i zawiadamia telefonicznie kandydatów o czasie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.

4.       Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest:

1)      Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem,

2)      Dokonanie w oparciu o przygotowany przez formularz oceny rozmowy kwalifikacyjnej dot. Predyspozycji i rzeczywistych kompetencji kandydata w zakresie wymagań związanych ze stanowiskiem,

3)      W trakcie oceny komisja przydziela kandydatowi punkty w skali od 1 do 10,

- formularz oceny rozmowy wraz z przyznaną przez komisję kandydatowi punktacją dołączony zostaje do dokumentacji z przeprowadzonego naboru,

4)      sprawdzenie wiedzy specjalistycznej i znajomości zagadnień, określonych w ogłoszeniu o naborze, na podstawie udzielonych przez kandydata pisemnych odpowiedzi na 7 pytań przygotowanych przez komisję,

5)      za każdą udzieloną pisemną odpowiedź komisja przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10 – formularz pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami dołączony zostanie do dokumentacji z przeprowadzonego naboru.

5.       Za udzielone odpowiedzi ustne i pisemne kandydat może otrzymać łącznie maksymalnie 100 punktów.

6.       Po zakończeniu procedury naboru komisja wyłania kandydata, który osiągnął największą liczbę punktów, nie mniej jednak niż 60 i sporządza protokół, zgodnie z wymogami określonymi w art. 14 ust. 2 ustawy.

Komisja przedstawia protokół wraz z dokumentacją z naboru do akceptacji Dyrektorowi, który podejmuje ostateczną decyzję co do zatrudnienia kandydata.

7.       W przypadku nie wyłonienia kandydata, który otrzymał minimum 70 punktów, komisja wnioskuje do Dyrektora o unieważnienie konkursu.

 

Rozdział 8

Informacja o wynikach naboru

§ 9

1.      Informacje o wynikach naboru upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, poprzez opublikowanie w BIP oraz umieszczenia na tablicy ogłoszeń Szkoły.

2.      Informacja, o której mowa ust. 1 sporządzona jest zgodnie z wymogami określonymi w art. 15 ust. 1 ustawy.

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 kwietnia 2011 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Hinz
Ilość wyświetleń: 1299
20 kwietnia 2011 14:42 (Katarzyna Hinz) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl