Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach

Regulaminy zobacz archiwum »

21 grudnia 2010 08:59

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

R E G U L A M I N

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Rozdział I KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 wrze­ś­nia 1991 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły i niniej­szego Regulaminu.

Art. 2. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

Art. 3. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Ra­dą Rodziców.

Art. 4. Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów.

Art. 5. Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozryw­kowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;

5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;

6) prawo proponowania Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia składu osobowego pocztu flagowego.

Rozdział II ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 6. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1. Samorząd Klasowy w składzie: Przewodniczący Klasy, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik.

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

a) Przewodniczący Szkoły, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU,

b) Zastępca Przewodniczącego Szkoły,

c) Skarbnik,

d) Sekretarz,

e) Przewodniczący Sekcji, które proponowane są przez Radę SU.

3. Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

Art. 7. Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

1. Samorządu Klasowego:

a) reprezentuje klasę na zewnątrz,

b) organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.),

c) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,

d) organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

2. Rady Samorządu Uczniowskiego:

a) uchwala Regulamin SU,

a) podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,

b) podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,

c) ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,

 

3. Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

a) kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,

b) wykonuje uchwały Rady SU,

c) dokonuje wyboru opiekuna SU po zaopiniowaniu kandydatury w Radzie SU,

d) czuwa nad terminową realizacją planu pracy,

e) pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,

f) rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,

g) występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji,

h) opiniuje pracę ocenianych nauczycieli, jeśli Dyrektor Szkoły zwróci się o taką opinię.

Rozdział III TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 8. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością gło­sów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy.

Art. 9. Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie osoby funk­­cyjne.

Art. 10. Kandydatów do Zarządu SU zgłaszają Samorządy Klasowe.

Art. 11. Kandydaci do Zarządu SU muszą spełniać następujące warunki:

a) uzyskać co najmniej oceny dobre z wszystkich przedmiotów naucza­nia,

b) posiadać co najmniej dobrą ocenę zachowania.

Art. 12. Tryb wyboru Zarządu SU:

a)       w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-VI i gimnazjum w głosowaniu rów­nym, tajnym i powszechnym,

b)      członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę gło­sów,

c)       Rada SU wraz z opiekunem SU może przed wyborami zadecydować o pozostawieniu w Zarządzie członków, którzy wzorowo pełnili funkcję w poprzedniej kadencji,

d)      w celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje 4-osobową komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące,

e)       nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU,

f)        kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok,

g)       wybory do Zarządu SU odbywają się w miesiącu wrześniu w terminach ustalonych przez opiekuna SU i składają się z dwóch części:

§        Przewodniczący Klas zgłaszają na piśmie opiekunowi SU wybranych kandydatów do Zarządu z ich krót­­ką charakterystyką; kandydatury opiniuje wychowawca klasy,

h)       kampania wyborcza kandydatów do Zarządu SU rozpoczyna się po zamknięciu listy kandydatów, termin kampanii ogłasza opiekun SU,

i)         wybory do Samorządu Uczniowskiego nie mogą zakłócać pracy Szkoły,

Rozdział IV TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 13. Wyboru Opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Rada SU w miesiącu wrześniu.

Rozdział V TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINII

PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Art. 14. Zarząd SU przedstawia wymaganą opinię w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

Art. 15. W przypadku braku wyczerpujących informacji wśród członków Zarządu SU na temat opiniowanych spraw - Przewodniczący SU powinien uzyskać dodatkowe informacje od Rady SU lub za pomocą ankiet przeprowadzanych w klasach.

Art. 16. Powyższe opinie wpisuje się do księgi protokołów Zarządu SU.

Art. 17. Przewodniczący SU przedstawia Dyrektorowi Szkoły odpis opinii, podpisany przez Przewodniczącego Szkoły i opiekuna SU.

Rozdział VI TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

Art. 18. Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady.

Art. 19. Lista uczestników zebrania Rady oraz jego prawomocność ustalana jest podczas każdego zebrania SU.

Art. 20. Uchwały są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe jej prowa­dzenie odpowiada Sekretarz, a za realizację uchwał - Przewodniczący SU.

Art. 21. Rada SU przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad tą sprawą.

Rozdział VII TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI RADY SU

Art. 22. Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem, Statutem Szkoły lub interesem ucznia Przewodniczący Szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę opiekunowi SU.

Art. 23. W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w Art. 25 opiekun SU i Rada SU w terminie 1 miesiąca od dnia zawieszenia uzgadniają sposób postę­po­wania w tej sprawie.

Art. 24. W sprawach spornych Rada SU i opiekun SU odwołują się do Dyrektora Szkoły.

Rozdział VIII TRYB UCHWALANIA I DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU

Art. 25. Regulamin SU uchwalany jest przez Radę SU w głosowaniu jawnym.

Art. 26. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewo­dni­czącego Szkoły przez minimum 3 członków Rady SU.

Art. 27. Decyzję o dokonaniu zmiany podejmuje się na najbliższym zebraniu Rady SU po dokładnym rozpatrzeniu wniosku i konsultacji w klasach w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał.

Rozdział IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 28. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego po­wo­du negatywnie oceniani.

Art. 29. Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami kandydatów do Zarządu SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (wywieszany na tablicy ogłoszeń SU).

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2010 08:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Hinz
Ilość wyświetleń: 832
21 grudnia 2010 08:59 (Katarzyna Hinz) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl